Adatkezelési tájékoztató

Közös adatkezelők:

Adatkezelő neve: dr. Radánovics-Nagy Dániel egyéni vállalkozó
Adatkezelő elérhetősége: info@rndentist.hu,
Adatkezelő képviselője: dr. Radánovics-Nagy Dániel;

Adatkezelő neve: DentOwl Group Kft.
Adatkezelő elérhetősége: info@dentowl.hu,
Adatkezelő képviselője: dr. Radánovics-Nagy Dániel, dr. Radánovics-Deáki Dóra,

(a továbbiakban: Adatkezelő) elkötelezett valamennyi páciens, munkatárs, pályázó és képzésére jelentkező, továbbá képzésén résztvevő személyes – és/vagy egészségügyi adatainak (a továbbiakban: személyes adatok) tiszteletben tartása iránt. A személyes adatok kezelése bizalmasan, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.
Az Adatkezelési – és Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) elérhető az Adatkezelő weboldalán, továbbá a fogászati rendelőben.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jelen Tájékoztató módosítására vonatkozó jogot a mindenkor hatályos jogszabályi környezettel való összhang megteremtése érdekében. A szabályzat módosításai a fenti címeken történő közzététellel lépnek hatályba.

FOGALMAK

 • „személyes adat”: bármely információ, melynek segítségével egy személy bármilyen módon azonosítható;
 • „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon végzett bármely művelet;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, jelen dokumentumban szereplő adatkezelést illetően dr. Radánovics-Nagy Dániel egyéni vállalkozó és a DentOwl Group Kft.;
 • „adatkezelő munkatársa”: az adatkezelő által nyújtott szolgáltatásban – munkaviszony, megbízási jogviszony, egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló vagy egyéni vállalkozóként személyesen közreműködő – munkatárs;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében, annak utasítására személyes adatokat kezel;
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, amellyel a személyes adatot közlik;
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

I. FOGORVOSI JÁRÓBETEG-ELLÁTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

  1. Fogorvosi járóbeteg-ellátás
Az adatkezelés célja: egészségügyi ellátás
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség /az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján/
Az érintettek: az egészségügyi ellátást igénybevevők
Kezelt személyes adatok: az érintett által megadott valamennyi személyes adat (családi – és utónév, születési idő, lakóhely, telefonszám, e-mail cím, egészségi állapotra vonatkozó adatok (korábbi betegségek, gyógyszer szedése, gyógyszerre való érzékenység)

A Társadalombiztosítási Azonosító Jelet kizárólag  vényírás esetén, a kezelőorvos kérésére kell megadni; egyéb esetben nem szükséges.

Implantációs beavatkozás esetén szükséges további adatok: születési családi – és utónév, anyja születési neve, tartózkodási hely

Címzettek: Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) valamennyi beavatkozás esetén; Központi Implantátumregiszter új implantátum, implantátum csere és implantátum eltávolítása esetén; Fogtechnikai labor
Adatfeldolgozó: Flexi Medical Hungary Kft. (FLEXI-DENT Fogorvosi és Fogászati Páciens Nyilvántartó Rendszer)
Tervezett adattárolási határidő: adatait 30 évig, a röntgen felvétel(eke)t 10 évig kezeljük /az egészségügyi adatok kezeléséről szóló 1997. évi XLVII. törvény alapján/

Amennyiben a lefoglalt vizsgálatot igénybevevő személyként hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait adja meg az időpont foglalás során, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével rendelkezzen.

Amennyiben a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy gyám kiskorú gyermeke számára foglal időpontot, szükséges a hozzájárulása gyermekei adatainak kezeléséhez.

Az első megjelenés alkalmával a személyes adatok megadása az „ANAMNÉZIS LAP ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT FOGÁSZATI BEAVATKOZÁS ELŐTT” elnevezésű dokumentumon (a továbbiakban: anamnézis lap) önkéntesen, annak ismeretében történik, hogy adatszolgáltatás hiányában az Adatkezelő egészségügyi ellátást nem nyújt. Az anamnézis lapon megjelenő tájékoztatás szerint bizonyos alapbetegségeket figyelembe kell venni a fogorvosi/szájsebészeti beavatkozások során, ezért szükséges az Érintett egészségi állapotára vonatkozó kérdések feltevése.

A személyes adatok felvétele az egészségügyi szolgáltatás kifogástalan és biztonságos ellátása érdekében történik.

Az anamnézis lap kitöltésével és aláírásával az Érintett tudomásul veszi az anamnézis lapon megadott adatainak egészségügyi ellátás céljából történő kezelését.

A gyermekek jogai kiemelt védelemben részesülnek. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. Ez esetben „ANAMNÉZIS LAP ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT FOGÁSZATI BEAVATKOZÁS ELŐTT – szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy gyám általi kitöltésre” elnevezésű dokumentum kitöltése szükséges.

Más jogszabályi rendelkezés értelmében fogorvosi ellátás 18. életévét be nem töltött páciensen csak a törvényes képviselője írásos hozzájárulásával végezhető.

A felvázolt szabályozásnak való megfelelés érdekében kérjük, hogy az első kezelésre feltétlenül kísérje el gyermekét.

https://foglaljorvost.hu/ weboldalról továbbított adatok, valamint a telefonon, illetve szermélyesen történt bejelentkezés során közölt adatok rögzítésre kerülnek a Flexi-Medical Hungary Kft. (a továbbiakban: Flexi) által üzemeltetett felhő alapú adatbázisban, így biztosítva az adatoknak az Adatkezelő és Munkatársai általi – egészségügyi szolgáltatásnyújtás érdekében történő – folyamatos elérését.

A Flexi adatkezelése a https://www.flexi-dent.hu/page/adatvedelem weboldalon elérhető Adatvédelmi Tájékoztató, valamint Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat alapján valósul meg.

 A bejelentkezés és időpontfoglalás Flexi-ben történt rögzítését követően a Flexi automatikus rendszerüzenetet küld az Érintettnek az alábbi tartalommal: kezelés dátuma, időpontja; rendelő címe, megközelíthetősége.

A Flexi a kezelési időpontot megelőző 48 órával emlékeztető értesítést küld az Érintettnek e-mail és sms üzenet formájában.

További kezelési időpont szükségessége esetén e-mail címére és/vagy telefonszámára a foglalt időpontról értesítést küldünk, amely emlékeztető jellegű annak megelőzése érdekében, hogy késeinek minősülő időpont lemondás/módosítás történjen (kezelési időpontot megelőző 24 órán belül). Ennek ismeretében az Érintett tudomásul veszi, hogy 24 órán belüli időpont lemondás/módosítás esetén, készenléti díj fizetési kötelezettsége van, amelynek mértéke 10.000 Ft (a következő kezelés alkalmával kerül felszámításra).

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. § (1) bekezdése értelmében az egészségügyi dokumentációt – meghatározott kivételektől eltekintve – az adatfelvételtől számított legalább 30 évig kell megőrizni. Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig kell megőrizni.

 1. Fogorvosi járóbeteg-ellátáshoz kapcsolódó számlázás
Az adatkezelés célja: egészségügyi ellátásról történő számlakiállítás
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség /a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján/
Az érintettek: az egészségügyi ellátást igénybevevők
Kezelt személyes adatok: az érintett által megadott családi – és utónév, lakóhely, egészségpénztári számlaigény esetén egészségpénztár neve, érintett egészségpénztári tagi azonosítója
Címzett: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV)
Adatfeldolgozó: Flexi Medical Hungary Kft. (FLEXI-DENT Fogorvosi és Fogászati Páciens Nyilvántartó Rendszer)

Könyvelési szolgáltató

Tervezett adattárolási határidő: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott megőrzési ideig

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az Adatkezelő szerződéses jogviszonyban áll több egészségpénztárral. Amennyiben az Érintett egészségpénztári tagsággal rendelkezik és a fizetés során élni kíván az Adatkezelővel szerződött egészségpénztár nevére történő számlakiállítás lehetőségével, szükséges megadnia az egészségpénztár nevét, valamint az egészségpénztári tagi azonosítóját, amely a számlán – az Érintett és az egészségpénztár közötti elszámolás érdekében – kerül feltüntetésre. Egészségpénztári kártyával történő fizetésre nincs lehetőség. A rendelőben kizárólag készpénz ellenében vehetők igénybe a fogászati szolgáltatások.

 1. Bejelentkezés a https://foglaljorvost.hu/ weboldalon keresztül (közös adatkezelés)
Az adatkezelés célja: Páciensek időpont-egyeztetési célú megkeresései, időpontfoglalás
Az adatkezelés jogalapja: szerződéses
Az érintettek: Az ellátás igénybevételét kezdeményező páciensek
Kezelt személyes adatok: Név, telefonszám, e-mail cím, választott ellátás, időpont
Tárolási hely: FoglaljOrvost.hu (az online foglalások üzemeltetője), Zerotimeservices szerver (online foglalások), továbbá e-mail-ben tároljuk adatait.
Tervezett adattárolási határidő: Minden pénzügyi év végén töröljük a bejelentkező e-maileket, az online foglalásokat az utolsó foglalástól számított 5 évig tároljuk, de töröljük az érintett törlési kérelmére is.
 1. Hírlevél küldés szájápolási tudnivalókról, médiamegjelenésekről, aktuális kedvezményekről
Az adatkezelés célja: marketing jellegű tájékoztatás, hírek közlése e-mail formájában
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulásával, melyet az érintett az „ANAMNÉZIS LAP ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT FOGÁSZATI BEAVATKOZÁS ELŐTT” c. dokumentumon vagy az Adatkezelő weboldalán ad meg
Az érintettek: hírlevél küldéshez hozzájárulók
Kezelt személyes adatok: keresztnév, vezetéknév, e-mail
Adatfeldolgozók: hírlevélküldő online platform (például MailMaster, Mailchimp)
Tervezett adattárolási határidő: a hozzájárulás visszavonásáig
 1. Egészségügyi ellátással összefüggésben készített fényképfelvétel tudományos célú dokumentációja és felhasználása
Az adatkezelés célja: tudományos célú publikáció, előadás
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
Az érintettek: az egészségügyi ellátást igénybe vevők
Kezelt személyes adatok: intra- és extraorális fényképfelvétel
Tervezett adattárolási határidő: a hozzájárulás visszavonásáig
 1. Egészségügyi ellátással összefüggésben készített fényképfelvétel marketing célú dokumentációja és felhasználása
Az adatkezelés célja: marketing célú publikáció, weboldalon, közösségi oldalakon történő megjelenítés, szolgáltatás bemutatása, népszerűsítése
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
Az érintettek: az egészségügyi ellátást igénybe vevők
Kezelt személyes adatok: intra- és extraorális fényképfelvétel
Adatfeldolgozó: Webfejlesztő
Tervezett adattárolási határidő: a hozzájárulás visszavonásáig

 

II. MUNKATÁRSAK ADATAIT ÉRINTŐ ADATKEZELÉS

Munkatársak megjelenítése a weboldalon, a közösségi média felületeken és a rendelőben

Az adatkezelés célja: a munkatársak bemutatása az egészségügyi ellátást igénybevevők, illetve a képzés(eke)n résztvevők számára
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
Az érintettek: az Adatkezelő munkavállalói, személyes közreműködői, oktatói
Kezelt személyes adatok: családi – és utónév, születési hely, szakmai végzettség, e-mail, telefonszám, fényképfelvétel, oktatói gyakorlat ideje, alap– vagy működési nyilvántartási száma
Adatfeldolgozó: Webfejlesztő
Tervezett adattárolási határidő: a hozzájárulás visszavonásáig

Munkavállalók adatainak kezelése

Az adatkezelés célja: jogszabályon alapuló bejelentési kötelezettségek teljesítése
Az adatkezelés jogalapja: szerződéses
Az érintettek: az adatkezelő munkavállalói
Kezelt személyes adatok: családi – és utónév, születési hely és idő, anyja neve, állandó lakcím, személyi igazolvány szám, TAJ szám, adóazonosító jel, elérhetősége, orvosi pecsétszám, működési engedélyszám
Címzettek: NEAK, NAV, HENYIR
Adatfeldolgozó neve: Könyvelési szolgáltató
Tervezett adattárolási határidő: szerződés megszűnése + 5 év

 

III. DENTOWL GROUP KFT. (DENTOWL ACADEMY) SZERVEZÉSÉBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Képzésre történő előjelentkezés

Az adatkezelés célja: marketing jellegű tájékoztatás
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás, a www.dentowl.hu weboldalon történő előjelentkezés útján értesülhet az induló képzésekről
Az érintettek: képzés iránt érdeklődők, képzésre előjelentkezők
Kezelt személyes adatok: Név, e-mail cím, telefonszám
Tervezett adattárolási határidő: hozzájárulás visszavonásáig

Akkreditált jelenléti képzésre történő jelentkezés

Az adatkezelés célja: képzésen történő részvétel elősegítése
Az adatkezelés jogalapja: szerződéses, mely a jelentkezési felület kitöltésével és elküldésével jön létre.
Az érintettek: képzésre jelentkezők
Kezelt személyes adatok: Név, születési név, születési hely és idő, anyja születési neve, működési (ennek hiányában alap) nyilvántartási száma, szakmacsoporton belüli szakképesítés megnevezése, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím
Adatfeldolgozó neve: képzésben résztvevő oktató, ügyvezető
Tervezett adattárolási határidő: a képzésről kiállított számla megőrzéséig

 Képzéshez kapcsolódó számlakiállítás

Az adatkezelés célja: képzésen történő részvételről számlakiállítás
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség /a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján/
Az érintettek: képzésre jelentkezők
Kezelt személyes adatok: Név, számlázási cím
Címzett: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV)
Adatfeldolgozó neve: Könyvelési szolgáltató
Tervezett adattárolási határidő: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott megőrzési ideig

 

IV. WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS (dentowl.hu weboldalon)

A Weboldalon keresztül megvásárolt online képzésekhez való hozzáférés csak akkor garantált, ha az érintett a Számlázási adatokra és a Felhasználói fiókra vonatkozó űrlap minden mezőjét maradéktalanul kitölti. A hibás adatok megadásából való károkért (hozzáférés hiánya, a felhasználói fiók nem rendeltetésszerű működése) a DentOwl felelősségre nem vonható.

Az online képzéseket, vagy az online képzési rendszer használatához szükséges Felhasználói fiók belépési adatait e-mailben kapja meg az érintett a vásárlásnál megadott e-mail címre. A Felhasználói fiók adatait (felhasználónév, jelszó) a Fiókom menüpontban az érintett a bejelentkezést követően módosíthatja.

Az Adatkezelő kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy az adatok pontosságáért, és naprakészségéért minden felelősség az érintettet terheli. Erre tekintettel kérjük, hogy amennyiben a személyes adataikban változás következik be, úgy ezeket a változásokat vezessék át a fiókban rögzített adatokon.

Az érintett az adatkezeléshez való önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulását a vásárlás során megjelenő checkbox kipipálásával adja meg, a jelen dokumentumban foglalt tájékoztatás alapján. (Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján).

A fiók végleges törlését az érintett az Adatkezelő info@dentowl.hu e-mail címre eljuttatott kérelmében kérheti.

Vásárlás a webáruházban

Az adatkezelés célja: Webáruházból történő megrendelések felvétele, visszaigazolása, teljesítése; az érintettek által megvásárolt online képzésekhez való hozzáférés biztosítása; a vásárlásról történő számla kiállítása.
Az adatkezelés jogalapja: szerződéses / a számlakiállítás jogi kötelezettségen alapul
Az érintettek: Webáruházban vásárlók
Kezelt személyes adatok: Számlázási név és számlázási cím, cég esetén adószám, e-mail cím, telefonszám
Címzett: Nemzeti Adó- és Vámhivatal a kiállított számlák tekintetében
Adatfeldolgozó neve: Könyvelési szolgáltató, hírlevélküldő online platform (Mailchimp)
Tervezett adattárolási határidő: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott megőrzési ideig

A Webáruházban történt vásárlást követően a fiók végleges törlése esetén is megőrzésre kerül a kiállított számviteli bizonylat.

Amennyiben a felek között létrejött termék adásvételére irányuló távollévők közötti szerződés teljesedésbe ment (az érintett mint fogyasztó a vételárat megfizette, és az Adatkezelő mint vállalkozás a megrendelt terméket a fogyasztónak átadta, aki a terméket átvette), az adatkezelés jogalapja a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése.

Adatfeldolgozó:

MailChimp
Név: MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC
Cím: 675 Ponce De Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

Hírlevél küldés aktuális DentOwl képzésekről, kedvezményekről, egyéb szakmai tárgyú aktualitásokról

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus e-mail üzenet küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról.
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás, melyet az érintett a feliratkozás során megjelenő checkbox kipipálásával ad meg
Az érintettek: hírlevél küldésre feliratkozók
Kezelt személyes adatok: név, e-mail cím
Adatfeldolgozók: hírlevélküldő online platform (Mailchimp)
Tervezett adattárolási határidő: a hozzájárulás visszavonásáig, melyet az érintett a hírlevél alján található leiratkozásra kattintással tehet meg.

Adatfeldolgozó:

MailChimp
Név: MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC
Cím: 675 Ponce De Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében az érintett előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel, az érintett által megadott elérhetőségein megkeresse. Ezen felül az érintett a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és az érintett bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről.

V. PÁLYÁZATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Munkavállalói álláspályázatok

Az adatkezelés célja: potenciális munkavállaló önéletrajzának tárolása
Az adatkezelés jogalapja: személyes találkozás során megadott hozzájárulás
Az érintettek: az adatkezelő betöltetlen állására jelentkezők
Kezelt személyes adatok: családi – és utónév, születési hely és idő, anyja neve,  lakcím, elérhetőség (telefonszám, e-mail cím), szakképesítés, fogorvos jelentkező esetén orvosi pecsétszám, működési engedélyszám, valamint a jelentkező által önkéntesen megadott további személyes adatok (például személyi igazolvány szám, TAJ szám, adóazonosító jel)
Tervezett adattárolási határidő: a hozzájárulás visszavonásáig

 

VI. Google és facebook szolgáltatások használata

Google Adwords konverziókövetés használata

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor az Érintett egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így az Érintett nem is azonosítható általuk.

Amikor az Érintett a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő is láthatja, hogy az Érintett a hirdetésre kattintott.

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított Érintettek számáról, azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik Érintettet azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

A Google Analytics alkalmazása

Az Adatkezelő a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyek elősegítik az Érintett által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Az Adatkezelő megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta az Érintett a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül az Érintett böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását az Érintett a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a honlapoknak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, az Érintett weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Az Adatkezelő továbbá használja a Google Search Console-t a webhely keresőoptimalizálására és felhasználói elégedettség mérésére.

Facebook pixel

A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Közösségi oldalak

Az adatkezelés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, követése, népszerűsítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.
Az érintettek: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” az Adatkezelő közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a kapcsolatot az Adatkezelővel.
Kezelt személyes adatok: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve nyilvános profilképe.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

VII. AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az érintett bármikor kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

Az érintetti jogok gyakorlása

Hozzáférés

Amennyiben igényli, az általunk kezelt adataihoz hozzáférhet, azokat kérésére rendelkezésére bocsátjuk. Igényét az info@dentowl.hu címre küldött e-mail-ben jelezheti.

Helyesbítés

Mind az időpont foglalás során megadott adatait, mind az anamnézis lapon megadott adatait lehetősége van módosítani. Ezt megteheti az info@dentowl.hu címre küldött e-mail útján.

Törlés

Nem kérheti adatainak törlését, ha az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettségen alapul. Ilyen jogalapú adatkezelési folyamat például a fogorvosi járóbeteg-ellátáshoz kapcsolódó adatkezelés, továbbá az egészségügyi ellátásról történő számlakiállítás, ezen adatokat törölni nem tudjuk. A kötelező adatkezelési körön kívüli adatainak törlését kérheti az info@dentowl.hu címre küldött e-mail útján.

Korlátozás

Kérheti adatai kezelésének korlátozását, valamint tiltakozhat adatainak kezelése ellen, kivétel azokat az eseteket, amelyekben jogi kötelezettség (például fogorvosi járóbeteg-ellátás, számla kiállítása) jogalapon végezzük adatainak kezelését. Elektronikus formában megteheti az info@dentowl.hu címre küldött üzenetben.

Adathordozhatóság

Kérheti az általunk kezelt adatai hordozhatóságát (például a fogazatáról készült röntgenfelvétel kiadását – a fogászati szoftverből kerül kiküldésre az anamnézis lapon megadott e-mail címre). Ezirányú kérését személyesen, a fogászati rendelőben vagy az info@rndentist.hu címre küldött e-mail-ben kérheti.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

Az Adatkezelő a szükséges intézkedéseket első alkalommal díjmentesen biztosítja. Amennyiben az Érintett egy hónapon belül második alkalommal is kikéri ugyanazon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Tájékoztatás megtagadása

Ha

 • az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan,
 • nem jogosult a tájékoztatásra vagy
 • az Adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal

az adatkezelő elutasítja a kérelmet.

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú kérelemmel.

Az Adatkezelő adatkezelése során nem alkalmaz olyan módszereket, amely(re)

 • az Érintettekre vonatkozó jellemzők módszeres és kiterjedt értékelésére épül,
 • automatizált adatkezelésen alapul,
 • az Érintettek tekintetében joghatással bíró döntések épülnek.

VII. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 • Bírósági eljárás

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályokban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárásának kezdeményezése

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Posta cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
URL: http://naih.hu